Design and Fabrication of a Tunable Artificial Iris


Problem Definition:

Aniridia is an eye condition where the iris is (partially) missing and whereby patients are severely light sensitive. Patients therefore sometimes wear contact lenses with an artificial iris on or undergo a surgical procedure in which an artificial iris with a fixed shape and inner diameter is inserted in the eye. Although this can already greatly improve the life quality of the patient, these artificial irises do not adapt to changing light conditions. Moreover, the surgery can have possible complications.Objectives:

Recently, the Centre for Microsystems Technology developed a technology in which spherical, lenticular surfaces become dark under influence of a voltage in the order of milliseconds (see figure and video below). If the active zone is not uniform but patterned in concentric circles, this technology may be used as a tunable artificial iris in the form of an easy removable contact lens. In this master thesis, the student must thoroughly study the technology and examine how it should be adjusted to serve as an artificial iris. After this redesign, various prototypes are to be fabricated in our cleanroom and their switching behavior needs to be characterized. In the final stage a proof-of-concept set-up can be built where the artificial iris adjusts its transmission under the influence of changing incident light onto a photodiode.


Keywords:

artificial iris, flexible display, contact lens

Location:

Ardoyen CMST + at home.

Ontwerp en Fabricage van een Schakelbare Artificiële Iris

Probleemstelling:

Aniridie is een oogafwijking waarbij de iris (gedeeltelijk) ontbreekt en waarbij de patiënten bijgevolg ernstig lichtgevoelig zijn. Patiënten dragen daarom soms contactlenzen met een artificiële iris op of ondergaan een chirurgische ingreep waarbij een artificiële iris met een vaste vorm en binnendiameter in het oog wordt aangebracht. Hoewel dit de levenskwaliteit van de patiënt al danig kan verbeteren, kunnen deze artificiële irissen zich niet aanpassen aan veranderende lichtomstandigheden. Bovendien kan de chirurgische ingreep mogelijke complicaties met zich meebrengen.Doelstelling:

Recent werd er in het Centre for Microsystems Technology een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om sferische, lensvormige oppervlakken onder invloed van een spanning donker te maken en dit in de orde van milliseconden (zie onderstaande figuur en videofragment). Indien de actieve zone niet uniform is maar in concentrische cirkels gepatroneerd kan worden, dan kan deze technologie dienen als schakelbare artificiële iris in de vorm van een makkelijk uitneembare contactlens. In deze masterproef dient de student de technologie grondig te bestuderen en te onderzoeken hoe deze aangepast moet worden om te voldoen als artificiële iris. Na dit herontwerp dienen verscheidene prototypes in onze cleanroom te worden gefabriceerd en moet hun schakelgedrag worden gekarakteriseerd. In het eindstadium kan een proof-of-concept opstelling worden gebouwd waarbij de artifiële iris zijn transmissie aanpast onder invloed van veranderend invallend licht op een fotodiode.


Trefwoorden:

artificiële iris, flexibel display, contact lens

Locatie:

Ardoyen CMST + thuis.
č
Contact Lens Display.wmv
(13238k)
Jelle De Smet,
Mar 22, 2012, 3:01 AM